Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bianco di Puro is een activiteit van Phitality B.V. Soest, Nederland.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Biancodipuro.nl en op alle met u (afnemers van producten van Biancodipuro.nl) gesloten overeenkomsten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Biancodipuro.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Bianco di Puro is 24/7 bereikbaar via het contactformulier van de webshop.

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Biancodipuro.nl en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Biancodipuro.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite biancodipuro.nl worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Biancodipuro.nl heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Biancodipuro.nl uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Biancodipuro.nl vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Biancodipuro.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De geldende prijs is de prijs inclusief BTW.

4.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Biancodipuro.nl verzendt alleen in de Benelux. Al onze leveringen worden bezorgd door PostNL of koerier service. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

5.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.

5.4 Bij bestellingen vanaf € 269,- zijn de kosten van verzending in Nederland, voor rekening van Biancodipuro.nl.

5.5 Biancodipuro.nl levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden, mits de goederen op voorraad zijn.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5.7 De door Biancodipuro.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.1 U kunt op 2 manieren betalen:

1) U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer ING 0008 063784 (IBAN nr. NL 13 INGB0008063784) met vermelding van het bestelnummer.
2) U betaalt met Ideal Online via uw eigen bank. U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Biancodipuro.nl, totdat u aan al uw verplichtingen inclusief de betaling heeft voldaan.

8.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 7 dagen in de originele verpakking, schoon, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.

8.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.

8.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Biancodipuro.nl in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

strong>8.5 Wanneer de door Biancodipuro.nl afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

9.1 Ruilen kan binnen 7 dagen onder de in artikel 8 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 (één) maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, welke u vooraf dient over te maken op het banknummer van Biancodipuro.nl. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier in de webshop van Biancodipuro.nl.

10.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

10.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Biancodipuro.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

10.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 10.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Biancodipuro.nl het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Biancodipuro.nl), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

10.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Biancodipuro.nl niet, of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

11.1 De aansprakelijkheid van Biancodipuro.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.

11.2 Biancodipuro.nl is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Biancodipuro.nl is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

12.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Biancodipuro.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Biancodipuro.nl voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.